Hans Trygve Jensen | 26.02.2024

Irritasjonen over «forholdismen» har knapt lagt seg før enda mer språklig visvas velter inn og jager meg rett opp på kryploftet.

Partikkelverbet1 «svare ut» er enda et merkelig uttrykk som ledere, byråkrater og til og med journalister har blitt enige om å bruke. Det kan se ut som et forsøk på å legge ekstra alvor i det de skal ut med, men virker heller som noe ekskluderende der «vi her inne med særs viktige stillinger skal svare dere der ute, fortrinnsvis når det passer oss».

Jeg har gravd fram noen kostelige eksempler. Etter hver av dem kommer noen korte kommentarer. Jeg gjør oppmerksom på at kildene som er angitt, i stor grad er kilder som refererer andres uttalelser.

  1. Partikkelverb er verb som er satt sammen av et verb og en partikkel. En partikkel kan være en preposisjon eller et adverb. I dette tilfellet dreier det seg altså om verb (svare) og preposisjon (ut). ↩︎

Organisasjoner

Vi har svart ut noen av spørsmålene vi har fått inn og oppdaterer når det kommer mer informasjon.

Fagforbundet 13.03.2020

Det er viktig å utkutte flere svar inntil lederne i Fagforbundet kommer ut av kohortene sine etten noen måneder med oppdateringskonferanser i Genova.

Kommune og fylke

Det er klart etter at administrasjonen (hovudkontoret) har svart ut minimumskrava for miljø og klima innanfor områda forankring, styring, transport, innkjøp, avfallshandtering, naturmangfald og energiforbruk.

Møre og Romsdal fylkeskommune 2023

Her er eg ikkje samd i rekkjefølgja.

Sunndal kommune har svart ut pålegg fra Arbeidstilsynet om langvakter.

Aura Avis 15.11.2022

Pålegger Arbeidstilsynet langvakter? Tilsynet får stadig nye omvendte roller.

Når vi har svart ut innsigelsene og har svart ut kommentarene, og planen er justert, vil vi legge fram saken til sluttbehandling.

Lokalavisa OPP 01.02.2024

Planen blir nok først justert. Og da blir utsvarene ikke så ille, skal du se.

Hun har svart ut spørsmål til fylkestinget som har vist seg å være basert på feil informasjon.

iFinnmark 23.06.2022

Er det sånt som skjer når enkelte ikke vet nok om fagområdet etter mye fusk i masteroppgaven?

Vi har svart ut så godt vi kan, og det er innenfor et område hvor vi har hatt utfordringer.

Lokalavisa Hitra–Frøya 05.01.2023

Her handler det om at Sivilombudsmannen startet undersøkelser etter uforholdsmessig lang saksbehandlingstid på Hitra. Det er vel å anta at området hvor kommunen hadde utfordringer, gjaldt innkreving av gebyr før behandlingen av en sak i det hele tatt kunne starte. Her må vi betale på forhånd for saksbehandlingsabonnement, må vi vel ikke?

Lørdag morgen får Agderposten tips om at det er observert uniformerte personer med våpen i Arendal sentrum. – Det er helt normalt, og har blitt kommunisert ut, forklarer [politimester Bastian] ved politiets operasjonssentral.

Agderposten 09.03.2024

Er det helt normalt at avisa har fått tips? Eller er det helt normalt at det er uniformerte soldater i sentrum? Eller er det helt normalt at det er utkommunisert til alle andre unntatt Agderposten slik at de kan ta i mot tips som utpubliseres til innbyggerne som forlengst er informert av offentlige instanser?

Helseforetak

28. april ble [redaktøren] informert om at Finnmarkssykehuset har svart ut til kommunen. — [Sykehuset] har svart ut konkrete avvik som er oversendt fra legevakten i Alta. — [Klinikk for prehospitale tjenester] ser at det meldes flere avvik, at de svares ut og at forbedringseffekten også omsettes i drift. 

Altaposten 31.05.2023

Saken dreier seg om en del avviksmeldinger fra legevakta i Alta til Finnmarkssykehuset der sykehuset og Altaposten har ulike oppfatninger av hva som er gjort. Uten å gå nærmere inn på uenigheten, presterer altså en klinikk ved sykehuset å bruke utstvaring hele tre ganger i tillegg til en heftig formulering mot slutten. Det gjør det til et stjerneeksempel på hvor tannløse uttalelser kan bli når utsvaringen tar helt av.

Mange av helseforetakene har svart ut innsynsbegjæringene våre.

Medisinstudentforeningen 2024

Norsk medisinstudentforening er i kontakt med helseforetakene for å få innsyn i prosessen rundt LIS1-ansettelser. Det vil ta si tid. For HF-lederne må først lære seg å utri før det har noen hensikt å påsale. 

Vi har svart ut denne innsynsbegjæringen via post i Altinn.no.

Fredrikstad kommune 09.02.2023

Det er ikke rart det kommer klager på at de ikke utsvarer. Er det noen som fortsatt sjekker Altinn Dått Enno?

Noe av forklaringen på dette kan være at seksjoner som ikke jobber pasientnært har svart ut problemstillingene med ikke aktuelt.

Universitetssykehuset NN 05.10.2023

Her burde noen fullføre den uaktuelle setningen.

Disse spørsmålene kan vi ikke se at noen til nå har svart ut på.

Nordnorsk Debatt 28.09.2023

Lederen i KrF Nordland, Linda Haukland, etterlyser utsvar fra Helse Nord etter at ledelsen vil skrumpe inn foretaket for at det skal bli lettere å få det med seg ut av landsdelen. Senest innen 2044 vil foretaket være innlemmet i Helse Hele Norge.

Innspela frå Helsetilsynet er svart ut, sa innføringsleiar for Helseplattforma i Helse Møre og Romsdal (HMR), Henrik Erdal.

NRK Møre og Romsdal 15.11.2023

Helseplattforma vart forsøkt innført i mai 2023. Som alle veit, lykkast ikkje Helse Midt-Noreg med det (trass i at 300 konsulentar frå Unaiten vart taua inn for å sjå på kva Noreg sysla med). Eg reknar med at Helse Midt-Noreg gav lovnad om nye stillinger og høgare løn i andre føretak til dei som var teknisk involverte i rotet rundt plattforma.

Stat

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har svart ut henvendelsen.

Dagens Medisin 21.112023

Og det ble feil. Utsvaret kom i retur og ble like godt oversendt Feil Departement. Men den som mottok utsvar med vedlagt henvendelse, har vært på fest med han i Rett Departement som altså videresendte utsvar og henvendelse. Dermed må det hele stilles i bero inntil habilitet blir avklart.

Direktoratsgruppa har svart ut oppdraget fra Olje- og energidepartementet om å identifisere områder som er egnet for havvind og der interessekonfliktene er minst.

NVE-rapport 25.04.23

Det er avdekket partier på noen landsatte vindurbiner som tilsier at plassering av turbiner ut på bølgen blå bør framskyndes, gjerne der det mangler sjøsamer og der færre fugler får kappet av seg vingene. I det berømte beiteområdet Roan ble det vinteren 2022 påvist lekkasje i to av turbinene. Hver av de særs produktive og miljøvennlige vindmøllene inneholder mellom 1000 og 1500 liter gir- og hydraulikkolje. I tillegg brukes det rundt 450 liter glykol i kjølesystemene. Etter hvert sprakk giroljetankene. Det førte til at nesten 300 liter olje ble spedt med vinden til myr og tjern i nærheten.

Når merknadsfristen er ute vil Statens vegvesen gå gjennom merknader og innspel. Merknader og innspel vil ikkje bli svart ut direkte, men vil bli kommentert og vurdert i plandokumenta.

Statens Vegvesen 13.10.2023

Eg høyrer allereie dei sorglause og uforpliktande kommentarane og vurderingane under kaffislabberasene der plandokumenta fort kan få eit kaffistempel eller to.